Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Historie sv. Vojtěch

Kostel sv. Vojtěcha

    Kostel, připomínaný již v roce 1318, je v jádru gotická dvojlodní stavba postavená ve dvou etapách ve 14. století. Rozsáhlá barokizace proběhla v letech 1690 - 1695 a kolem roku 1746, kdy byl kostel biskupem Janem Dlohoveským znovu vysvěcen. V 19. století byl kostel částečně regotizován arch. J. Pacoldem a B. Barochem.

    Od severu přiléhá barokní kaple sv. Kříže z roku 1693, se zevní úpravou z roku 1740. Lodě jsou uvnitř zaklenuty křížovou klenbou, v boční byly zřízeny barokní empory. Nejcennějšími prvky interérové výzdoby jsou pozdně gotické malby na klenbě hlavní lodi, hlavní oltář z roku 1875 se sochami E. Veselého a obrazem sv. Vojtěcha od P. Maixnera, pozdně gotická dřevořezba Panny Marie Zderazské z konce 15. století, cínová křtitelnice rovněž z konce 15. století a oltář v kapli sv. Kříže z roku 1717.

Velké osobnosti české hudby v kostele sv. Vojtěcha

    Koncem 19. století zde byl ředitelem kůru Josef Foerster a varhaníkem jeden z našich největších hudebníků Antonín Dvořák. Tehdy vznikly jeho symfonie Es dur a D moll a v této době redigoval svojí operní prvotinu Král a uhlíř.

    Syn Josefa Foerstra - Josef Bohuslav působil jako varhaník u sv. Vojtěcha do roku 1889. Jeho ženou byla Berta Lautererová, skvělá pěvkyně Národního divadla. Její angažmá vedla i jej na dlouhá léta do ciziny. Nejprve na 10 let do Hamburku, kde vyučoval klavírní hru a pracoval jako hudební redaktor a kritik. Od roku 1903 až do konce války byl činný ve Vídni. Během svého dlouhého plodného života poznal řadu vynikajících umělců, kteří na něho měli vliv: B. Smetanu, J. Nerudu, A. Dvořáka i Petra Ilijiče Čajkovského a Gustava Mahlera.

    Těžištěm jeho převážně lyricky laděného díla je vokální a symfonická hudba, psal i opery - Debora, Eva, Jessika. Rozsáhlé je i jeho dílo literární, z něhož významným pramenem poznání jsou několikadílné Paměti. Zvláštní zmínku si zasluhují Foersterovy písně a sbory, které skládal po celý svůj život a jimiž pronikl do podvědomí i prostých lidí vroucností a melodikou (České krajině, Oráč, Velké širé rodné lány, Polní cestou, Z osudu rukou, Když jsme se loučili aj.). 

The Church of St Adalbert (Kostel sv. Vojtěcha)   

    This church dates back to the year 1318. Originally built during the 14th century having 2 aisles, the building underwent extensive Baroque reconstruction between 1690 and 1695 and then again around 1745, when the church has been reconsecrated by bishop Jan Dlahoveský. The church underwent partial regotisation during the 19th century by J.Pacold and B.Baroch.

    The Baroque Holy Cross Chapel (kaple sv. Kříže), built in 1693, adjoins from the north and underwent exterior modifications in 1740. The aisles inside are domed by groin vaults. Interesting are baroque matronaea established at the sides. The most valuable elements of the interior decorations are the late-Gothic frescos on the vault of the nave; the main altar that dates back to 1875 and its statues by E. Veselý and its picture of St. Adalbert by P. Maixner; the late-Gothic wood carving of Our Lady of Zderaz dating to the end of the 15th century; and the altar in the Holy Cross Chapel from 1717.

Great Personalities of Czech Music in the Church of St Adalbert

    During the late 19th century two well-known composers worked in the Church of St Adalbert. Josef Bohuslav Foerster worked as a choir master and Antonín Dvořák as an organist. Antonín Dvořák composed his symphonies No. 3 and No. 4 and drafted his first opera, The King and the Charcoal Burner.

    The son of Josef Foerster - Josef Bohuslav Foerster, was the organist here until 1889. His wife, Berta Lautererová, was an outstanding singer at National Theatre. Her performances led both of them abroad for many years, firstly to Hamburg for 10 years, where Josef Bohuslav Foerster taught piano and worked as a musical editor and critic. He was then active in Vienna from 1903 until the end of the war. His long and fruitful life brought him into contact with number of outstanding artists, people who had a major influence on him e.g. B. Smetana, Jan Neruda, A. Dvořák, Petr Ilijich Tchaikovsky and Gustav Mahler.

    The core of his work was vocal and symphonic music, although he did also write operas - Debora, Eva, Jessika. His literary work is also extensive including his multi-volume Paměti (Memories). Of particular note are songs and choruses from Foerster, which he composed his entire life and which have made their way into conciousness of a lot of people thanks to their fervor and melody. Such pieces include Oráč (The Ploughman), Velké širé rodné lány (My Homeland's Glorious, Sweeping Fields) Polní cestou (Along the Field Path), Z osudu rukou (From the Hands of Fate), Když jsme se loučili (As We Did Part).

         

Výsledek obrázku pro kostel sv. Vojtěcha praha

Výsledek obrázku pro kostel sv. vojtěcha praha nové město

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Výsledek obrázku pro kostel sv. vojtěcha praha nové město

TOPlist